Πενταόροφη οικοδομή στην ΑγίαΠαρασκευή.

Λόγω τις μικρής επικάλυψης του οπλισμού, έχει προκληθεί διάβρωση του οπλισμού. Η διάβρωση του σιδηρού οπλισμού προκαλεί αύξηση του όγκου του με αποτέλεσμα τη δημιουργία εσωτερικών τάσεων και ρηγματώσεων. Η ζημιά που προκαλείται είναι διπλή:
• Μειώνεται η ενεργός διατομή του και άρα μειώνεται η στατική επάρκεια της κατασκευής.
• Αυξάνεται η διαπερατότητα του σκυροδέματος σε CO2, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για νέες ρηγματώσεις και γρήγορη διάβρωση του οπλισμού.