Κατασκευή αγωγού 18΄΄ και διαμόρφωση για εγκατάσταση εξοπλισμού διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων ΤΕΜΑ Γκάνα.