Γιατί να επιλέξω υπηρεσίες Project Management

Η επιλογή εκτέλεσης έργου στη λογική του Project Management θέτει τις προϋποθέσεις για την καλύτερη οργάνωση του έργου σε επίπεδο χρόνου, ανθρώπινων πόρων και προϋπολογισμού, και της άμεσης αντιμετώπισης των συνήθων προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση του.
Σαφώς ο προκαθορισμός σαφών ορίων και κανόνων της διαχείρισης του έργου εξασφαλίζει ποιοτικότερα αποτελέσματα .

Η επίβλεψη ενός έργου πλέον μπορεί να αποτελεί μέρος της συνολικής διαδικασίας του Project Management αυτού.

Γιατί να επιλέξω την ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

H ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. παρακολουθώντας τις εξελίξεις, τις νέες απαιτήσεις της κατασκευαστικής βιομηχανίας, των ιδιωτικών Έργων, και αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών της σε θέματα μελέτης επίβλεψης κατασκευής και Διαχείρισης μεγάλων Τεχνικών έργων παρέχει τα τελευταία χρόνια υπηρεσίες Project Management στο πλαίσιο της αποτελεσματικής οργάνωσης των έργων.

Ειδικότερα παρέχει τα παρακάτω:

 • Οργάνωση εργοταξίου και έργου
 • Επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση χρονικού προγραμματισμού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού του έργου
 • Σύνταξη προμετρήσεων και επιμετρήσεων
 • Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών, την επιλογή και αξιολόγηση εργολάβων
 • Σύνταξη και διαχείριση συμβάσεων προμηθευτών και υπεργολάβων
 • Οικονομική διαχείριση, του έργου μέσω της παρακολούθησης των χρηματοροών και των πόρων
 • Διαχείριση Ποσοτικού και ποιοτικού έλεγχου του έργου
 • Βελτιστοποίηση των μεθόδων κατασκευής, με άμεση επιρροή στο χρόνο υλοποίησης και το κόστος
 • Παρακολούθηση πιστοποιήσεων και λογαριασμών υπεργολάβων
 • Παρακολούθηση λογαριασμών προς τον κύριο του έργου
 • Διαχείρισης αλληλογραφίας και διασφάλιση επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών
 • Επίλυση και διαχείριση θεμάτων που προκύπτουν κατά την κατασκευή του έργου
 • Διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας και του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.)