Πρόκειται για εργασίες προσθήκης 5 υπέργειων ορόφων σταθμού αυτοκινήτων πάνω από τον ήδη υπάρχοντα και λειτουργούντα σταθμό αυτοκινήτων δυο υπογείων.

Με το έργο της προσθήκης επιτυγχάνεται η δημιουργία εξ (6) επιπέδων στάθμευσης πλέον των δυο υπογείων που υπάρχουν.

Ο σταθμός αυτοκινήτων, λειτουργεί με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης. Επίσης στο δώμα του κτιρίου εγκαταστάθηκε φ/β σύστημα συνολικής ισχύος 26KW.