Η ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ βασίζεται στην εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης – Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:

  • H εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών εταιρικού σχεδιασμού και διοίκησης.
  • H εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου όλων των εργασιών της επιχείρησης.
  • H ύπαρξη διαφάνειας, συνέπειας και λογοδοσίας όσον αφορά στις δραστηριότητες της.
  • Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρίας.
  • Ο περιβαλλοντικός προσανατολισμός της εταιρίας.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έχει ως στόχους:

  • Την άριστη ποιότητα των εργασιών που αναλαμβάνει η εταιρία
  • Την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη
  • Την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος