Πρόκειται για πενταόροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης των Χανίων, και το έργο αφορά την επισκευή και άρση της επικινδυνότητας των προβόλων – προστεγασμάτων της πρόσοψης, επί της οδού Στρ. Τζανακάκη.

Περιγραφικά, εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες :

1. Εργοταξιακή περίφραξη, σκαλωσιές-ικριώματα, δίχτυα προστασίας, κάδος αποκομιδής μπάζων,

2. Αποξηλώσεις-καθαιρέσεις-καθαρισμοί,

3. Προστασία χαλύβδινου οπλισμού με εφαρμογή αντιοξειδωτικής στρώσης (εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης),

4. Επισκευαστικά κονιάματα,

5. Εφαρμογή – τοποθέτηση στρώσης από ινοπλισμένη κόλλα,

6. Τοποθέτηση γωνιοκράνων από PVC με νεροσταλάκτη,

7. Σοβάτισμα με ακρυλικό βιομηχανοποιημένο σοβά μιας στρώσης,

8. Στεγάνωση πάνω επιφάνειας προστεγάσματος,

9. Σοβάτισμα με ακρυλικό σοβά μιας στρώσης,

10. Χρωματισμός πρόσοψης.