ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η κατασκευή των δικτύων υποδομών (υδραυλικά, ηλεκτρικά δίκτυα) για την υποστήριξη των κτιρίων προσωπικού και της οικιστικής ανάπτυξης στο νότιο όριο της Π.Ο.Τ.Α.

Αναλυτικότερα στο αντικείμενο της εργολαβίας ήταν οι ακόλουθες εγκαταστάσεις:

Ύδρευση

Η τροφοδότηση της περιοχής οικιστικής ανάπτυξης και του συγκροτήματος κατοικιών προσωπικού με πόσιμο νερό, με την κατασκευή νέου δικτύου που συνθέθηκε με το υφιστάμενο δίκτυο διανομής ποσίμου των ξενοδοχείων.

Το δίκτυο κατασκευάστηκε:

 • εντός οδοποιίας
 • εντός ζώνης φύτευσης
 • με στήριξη στο σκελετό στο κάτω τμήμα της γέφυρας.

Αποχέτευση

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιελάμβανε:

 1. Τη μετατροπή του υφιστάμενου αγωγού LPG σε αγωγό αποχέτευσης λυμάτων.
 2. Τη διασύνδεση των υφιστάμενων τμημάτων δικτύου LPG εκατέρωθεν της γέφυρας, με την εγκατάσταση νέου τμήματος δικτύου κάτω από γέφυρα.
 3. Τη διασύνδεση με τον υφιστάμενο αγωγό LPG και κατασκευή νέου τμήματος δικτύου, από τον κόμβο οδοποιίας μέχρι το όριο της περιοχής που θα κατασκευαστούν οι κατοικίες προσωπικού.
 4. Την κατασκευή νέου τμήματος δικτύου, από το όριο της περιοχής οικιστικής ανάπτυξης μέχρι το όριο της περιοχής που θα κατασκευαστούν οι κατοικίες προσωπικού.

Άρδευση

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιελάμβανε:

 1. Την κατασκευή δικτύου με αγωγό HDPE 160 PN10, από την θέση υφιστάμενης γεώτρησης μέχρι το σημείο σύνδεση με τον υφιστάμενο αγωγό DN 315, καθώς και φρεάτιο με δικλείδα εξαέρωσης στο υψηλό σημείο του αγωγού.
 2. Τη διασύνδεση των υφιστάμενων τμημάτων δικτύου εκατέρωθεν της γέφυρας, με την εγκατάσταση νέου τμήματος δικτύου κάτω από γέφυρα.

Πυρόσβεση

Στο αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών, οι οποίοι συνδέθηκαν με το δίκτυο ύδρευσης.

Δίκτυο μέσης τάσης

Οι επεμβάσεις στο δίκτυο μέσης τάσης ηταν οι εξής:

 1. Μουφάρισμα υπαρχόντων καλωδίων με ψυχροσυστελλόμενες μούφες μονοπολικές σε στεγανό φρεάτιο.
 2. Επέκταση δικτύου μέσης τάσης έως τον υποσταθμό των νέων κτιρίων προσωπικού. Το νέο τμήμα του δικτύου υλοποιήθηκε με καλώδια αλουμινίου τύπου NA2XS(F)2Y-12/20Kv-1×300/25 μήκους 2400m.
 3. Εγκατάσταση γυμνών αγωγών χαλκού διατομή 25 cm2 πάνω από τους κλάδους ΜΤ.
 4. Επέκταση καλωδίου οπτικών ινών SCADA υποσταθμών με καλώδιο οπτικών ινών singlemode τύπου TELDOR SLB-9-01X04-ZRP-D.

Σωληνώσεις ασθενών ρευμάτων

Πραγματοποιήθηκε επέκταση του δικτύου σωληνώσεων ασθενών ρευμάτων, από την γέφυρα έως τα κτίρια προσωπικού. Η επέκταση έγεινε με 2 σωλήνες διπλού τοιχώματος ΡΕ Φ90, με φρεάτια ανά διαστήματα.